W@W Kids WRAP 50E

Prayer – The Armour of God helps us to stand firm against the enemy. The final part of this armour is Prayer. We should pray every day, we can pray alone or with others, and we can pray anywhere, and at any time. Prayer is a powerful gift from God, so let us pray without ceasing as we trust God for answered prayers. “And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people.” (Ephesians 6:18)

W@W Kids WRAP 50E2022-08-15T18:36:29+02:00

W@W Kids WRAP 50A

Gebed – Die wapenrusting van God help ons om vas te staan teen die vyand. Die laaste deel van hierdie wapenrusting is gebed. Ons moet elke dag bid. Ons kan alleen of saam met ander bid, en ons kan enige plek en enige tyd bid. Gebed is 'n kragtige geskenk van God, so laat ons bid sonder ophou terwyl ons God vertrou om ons gebede te verhoor. “Doen alles deur gebed en smeking. Laat die Gees julle elke keer in die gebed lei. Bly in alle omstandighede op julle hoede en bid vir almal wat aan God behoort.” (Efesiërs 6:18)

W@W Kids WRAP 50A2022-08-15T18:29:47+02:00

W@W Kids WRAP 49E

The Sword of the Spirit – The sword of the Spirit is the Word of God. It is a powerful weapon, as it helps us to fight to overcome temptation and stand against the lies of the enemy. God’s Word is the only truth we can rely on, and this TRUTH will set us free and help us live according to His will. “Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God.” (Ephesians 6:17)

W@W Kids WRAP 49E2022-07-14T18:42:11+02:00

W@W Kids WRAP 49A

Die Swaard van die Gees – Die swaard van die Gees is die Woord van God. Dit is 'n kragtige wapen, want dit help ons om te veg teen versoekings en om vas te staan teen die leuens van die vyand. God se Woord is die enigste waarheid waarop ons kan staatmaak, en hierdie WAARHEID sal ons vrymaak en ons help om volgens Sy wil te lewe. “En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van God...” (Efesiërs 6:17)

W@W Kids WRAP 49A2022-07-14T19:28:44+02:00

W@W Kids WRAP 48E

The Helmet of Salvation – The Helmet of Salvation is all about our deliverance and redemption that is only found in Jesus! We need it because we are all sinners who need saving, and it is only through Jesus and His sacrifice on the cross that we can be saved and protected from the sin in our lives. We are forgiven of our sins, loved and accepted just as we are, and because of Jesus, we have the promise of eternal life. The enemy cannot ever steal that away from us! “Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God.” (Ephesians 6:17)

W@W Kids WRAP 48E2022-06-22T17:38:52+02:00

W@W Kids WRAP 48A

Die Helm van Verlossing – Die Helm van Verlossing gaan oor ons redding en vrymaking wat ons slegs deur Jesus kan ontvang! Ons het dit nodig omdat ons almal sondaars is wat gered moet word deur Jesus en Sy offer aan die kruis wat ons beskerm teen sonde in ons lewens. Ons is vergewe van ons sondes, geliefd en aanvaar net soos ons is, en as gevolg van Jesus ontvang ons die belofte van ‘n ewige lewe saam met ons Vader God in die Hemel. Die vyand kan dit nooit van ons af steel nie! “En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees — dit is die woord van God...” (Efesiërs 6:17)

W@W Kids WRAP 48A2022-06-22T17:41:20+02:00

W@W Kids WRAP 47E

The Shield of Faith… - Our faith in God, Jesus and the Bible acts as a shield over our lives to cover any doubts or struggles. Faith is believing that Jesus is our Saviour and that we can have eternal life through Him. When Satan throws flaming arrows at us (lies or doubts), we need to know, without doubt, what we believe and why we believe it. God is faithful and trustworthy. The truth of His Word will help us stand firm and victorious in our faith. "In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one". (Ephesians 6:14-16)

W@W Kids WRAP 47E2022-06-22T17:50:25+02:00

W@W Kids WRAP 47A

Die Skild van Geloof... - Ons geloof in God, Jesus en die Bybel dien as 'n skild oor ons lewens om ons te beskerm teen enige twyfel, sonde of moeilik omstandighede. Geloof is om te glo dat Jesus ons Verlosser is en dat ons deur Hom die ewige lewe kan beërwe. Wanneer Satan vlammende pyle na ons gooi (soos leuens of twyfel), moet ons sonder twyfel weet, wat ons glo en hoekom ons dit glo. God is getrou en die waarheid van Sy Woord sal ons help om standvastig in ons geloof te wees. “Dra onder alle omstandighede die skild van die geloof. Daarmee kan julle al die brandpyle blus wat die Bose afskiet”. (Efesiërs 6:16)

W@W Kids WRAP 47A2022-06-22T17:50:48+02:00

W@W Kids WRAP 46A

Terwyl ons nadink oor die viering van Paasfees hierdie maand, kom ons dank Jesus, dat Hy ons so lief het, dat Hy aan die kruis gesterf het om ons sondes te vergewe. Kom ons aanvaar Sy uitnodiging om al ons planne aan Hom oor te gee en Hom toe te laat om ons met Sy Heilige Gees te vul, sodat ons ons lewens kan bou volgens God se wil vir ons. “Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!” (Lukas 22:42)

W@W Kids WRAP 46A2022-04-27T10:05:15+02:00

W@W Kids WRAP 46E

As we reflect on celebrating Easter this month, let us thank Jesus for loving us so much that He died on the cross to forgive our sins. Let us accept His invitation to surrender all our plans to Him and allow Him to fill us with His Holy Spirit, so that we can build our lives according to God's will. "Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want Your will to be done, not mine." (Luke 22:42)

W@W Kids WRAP 46E2022-04-27T10:06:50+02:00
Go to Top